• Пн.-Пт. 9:00-18:00
  • Cервіс 24/7
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Публічна оферта

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій фізичній або юридичній особі. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України зазначений договір є публічним, його умови однакові для всіх споживачів. Оплата товарів та послуг здійснюватися при повній згоді з умовами цього договору. В такому випадку договір буде вважатися укладеним.

ДОГОВІР-ОФЕРТА

Компанія «Форлайн», іменована надалі «Виконавець», в особі директора Кармазіна Олександра Васильовича, що діє на підставі статуту, публікує справжні умови – публічна пропозиція (оферту) при продажу товарів і послуг в інтернет-магазині розташованому за мережевою адресою www.forline.ua (Далі – Договір).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України є публічною пропозицією (офертою) Виконавця на адресу фізичних та юридичних осіб, що містить істотні умови договору на надання і використання Услуг.
1.2. Згідно ст. 642 Цивільного Кодексу України, в разі прийняття викладених нижче умов і оплати товарів і послуг, фізична або юридична особа, яка провадить прийняття цієї оферти, стає Заказчіком.
1.3. З моменту вчинення прийняття, Замовник вважається таким, що ознайомився і погодився з умовами цього Договору та відповідно до Цивільного Кодексу України вступає з Виконавцем в договірні відносини на умовах цього Договора.
1.4. Обов’язки Виконавця обмежуються умовами цієї Договора.
1.5. Виконавець має право змінити або доповнити Договір в будь-який момент як з повідомленням Замовників, так і без нього (в залежності від серйозності змін). Чинна редакція завжди знаходиться на сайті виконавця www.forline.ua.

2. ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В УМОВАХ

Поняття і визначення, що використовуються в Договорі, мають таке значення:
2.1. ПОСЛУГИ – надані Виконавцем послуги та товари. Повний список товарів і послуг вказана на сайті Виконавця.
2.2. ЗАМОВНИК – фізична або юридична особа, яка вчинила акцепт цієї оферти відповідно до ст. 1 Договора.2.3. Сайт Виконавця -www.forline.ua

3. УМОВИ І ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Вибравши товар, послугу, Замовнику надається вибір методу оплати товару, послуги, у вигляді електронного спіска.
3.2. На підставі вибору методу оплати, Замовник оплачує товар картами Visa і MasterCard, або отримує інформацію необхідну для безготівкової, готівкової оплати обраних товарів, услуг.
3.3. Після проведення Замовником оплати виставленого рахунку та зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця даний Договір набуває сілу.
3.4. Виконавець приступає до виконання своїх зобов’язань не пізніше 3-х банківських днів з моменту надходження на його розрахунковий рахунок повної оплати за Послуги.
3.5. При замовленні Послуг, Замовник передає Виконавцю інформацію (ім’я, телефон, e-mail.), Необхідну для повного і якісного надання Послуг Виконавцем.
3.6. Відсутність претензій з боку Замовника на протязі 14 днів з моменту оплати,

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

4.1. Замовник зобов’язується:
4.1.1. Безумовно виконувати умови цього Договору і стежити за змінами і доповненнями до нього, публікуються на Сайті Виконавця.
4.1.2. Не завдавати шкоди Виконавцю і третім ліцам.
4.1.3. Дотримуватись авторських прав на надані Виконавцем товари, послуги.4.1.4. Своєчасно оплачувати замовлені товари, послуги.
4.1.5. Виконувати в повному обсязі інші зобов’язання, передбачені цим Договором.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1. Виконавець зобов’язується:
5.1.1. Забезпечувати надання Послуг в обсязі, відповідному сумі їх оплати Заказчіком.
5.1.2. Вести облік оплати товарів, услуг.
5.1.3. Дотримуватися конфіденційності облікових даних Замовника, відповідно до чинного законодавства України.
5.2. Виконавець має право:
5.2.1. Припиняти надання Послуг для проведення необхідних планових робіт в приміщеннях Виконавця, а також позапланових робіт в аварійних ситуаціях. Повідомлення про виробництво вищевказаних робіт, що тягнуть за собою припинення в наданні Послуг, публікується на Сайті Виконавця або доноситься Замовнику за допомогою e-mail.
5.2.2. Переривати надання послуг в разі не оплати Замовником послуг Ісполнітеля.
5.2.3. Вносити зміни і доповнення до цього Договору шляхом публікації цих змін і доповнень на Сайті Виконавця

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Вартість платних товарів, послуг визначається відповідно до прейскуранта, зазначеним на Сайті Виконавця, сторінці товару, послуги.
6.2. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати ціни на свої товари, послуги.
6.3. Послуги оплачуються Замовником на умовах попередньої оплати, при цьому спосіб передоплати Послуг визначається Замовником самостійно з числа варіантів, запропонованих Виконавцем (готівковий або безготівковий розрахунок) .
6.4. Датою початку надання Послуг Виконавцем є дата отримання Виконавцем сплаченої Замовником повної вартості Послуг.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. З усіх питань, не врегульованих цим Договором, а також при вирішенні спорів, що виникли в процесі його виконання, Сторони керуються чинним законодавством Украіни.
7.2. Виконавець несе відповідальність перед Замовником тільки в межах сплачених, але не наданих Услуг.
7.3. Виконавець не несе перед Замовником фінансової відповідальності і не повертає Замовнику сплачені за цим Договором грошові кошти, в разі якщо Послуги були надані з вини Замовника, в тому числі з причини порушення цього Договора.
7.4. Виконавець не відшкодовує Замовнику збитки (включаючи упущену вигоду), понесені ним у період ненадання Послуг Виконавцем з причин, не залежних від Виконавця.
7.5. У разі, якщо належне виконання сторонами справжніх Умов неможливо в силу об’єктивних причин.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Виконавець має право, при необхідності, залучати для надання Послуг треті особи, що мають відповідну угоду з Виконавцем.
8.2. Найменування і нумерація статей цього Договору наведені для зручності прочитання і не мають значення при тлумаченні його умов.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір набуває чинності з моменту, зазначеного в п. 3.3 цього Договору, і діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань

10. СПОРИ СТОРІН

10.1. Всі суперечки і розбіжності вирішуються шляхом переговорів Сторін. У разі якщо суперечки та розбіжності не можуть бути врегульовані шляхом переговорів, вони передаються на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

Замовте безкоштовний виїзд фахівця для оцінки обсягу і вартості робіт!

Сервісна компанія «Форлайн». Copyright © 2006-2021. Всі права захищені.

Please prove you are human by selecting the Cup.

Please prove you are human by selecting the Tree.

Please prove you are human by selecting the Cup.

Please prove you are human by selecting the Heart.

Please prove you are human by selecting the Heart.

Please prove you are human by selecting the Truck.

Please prove you are human by selecting the Flag.

Please prove you are human by selecting the Truck.

Please prove you are human by selecting the House.

Top